KONTAKT

ODDZIAŁ GŁÓWNY
Follow Me Sp. z o.o.

Times Event Center
ul. Kazimierza Wielkiego 1,
50-077 Wrocław
tel. 504 819 445
kontakt@e-followme.pl

ODDZIAŁ WAŁBRZYCH
Follow Me Sp. z o.o.

ul. Topolowa 23a
58-309 Wałbrzych

tel. 698 599 759
kontakt@e-followme.pl

 

 

 

Follow Me Głuchołazy

ul. Grunwaldzka 1

 

Follow Me Nysa

ul. Piastowska 27

Follow Me sp. z o.o.
ul. Kazimierza Wielkiego 1,
50-077 Wrocław
 
NIP: 894-306-69-79
REGON: 362675602
 
Follow Me Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kazimierza Wielkiego 1, 50-077 Wrocław wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Wrocławia- Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000578076, NIP 8943066979, REGON 362675602, której kapitał zakładowy wynosi 100 000 zł.

Regulamin korzystania z serwisu www Follow Me sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
 
Niniejszy Regulamin dotyczy korzystania z serwisu www firmy Follow Me sp. zo.o., w ramach którego Follow Me sp. zo.o zamieszcza informacje związane ze swoją działalnością oraz rynkiem nieruchomości.
 
I. Definicje
 
Użyte w Regulaminie sformułowania oznaczają:
Follow Me – oznacza firmę Follow Me sp. z o.o., adres siedziby: ul. Kazimierza Wielkiego 1, 50-077 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000578076, której kapitał zakładowy wynosi 100 000 zł, numer NIP 8943066979, REGON 362675602, która jest autorem oraz właścicielem praw do serwisu www, uprawnionym do dysponowania jego zasobami.
 
Serwis www – oznacza stronę internetową założoną pod adresem www.e-followme.pl oraz www.zmieniamyfinanse.pl
 
Użytkownik – oznacza osobę fizyczną korzystającą z zasobów serwisu www w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie.
 
Formularz kontaktowy– formularz elektroniczny, poprzez który Użytkownik zamawia kontakt z Follow Me; w formularzu Użytkownik podaje imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail.
 
Administrator – administrator danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, którym jest Follow Me Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Czystej 4 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Wrocławia, VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000578076, której kapitał zakładowy wynosi 100 000 zł, numer NIP 8943066979, REGON 362675602.
 
II. Warunki korzystania z serwisu www

 1. Dostęp do zasobów serwisu www nie wymaga od Użytkownika dokonania rejestracji w systemie.
 2. Dostęp do serwisu www jest nieodpłatny. Jedyne opłaty, które Użytkownik zobowiązany będzie ponieść mogą dotyczyć kosztów przesyłu danych uzależnionych od taryfy operatora telekomunikacyjnego, z którego usług korzysta Użytkownik.
 3. Follow Me zaleca używanie następujących przeglądarek do korzystania z serwisu www
 • Google Chrome
 • MS Internet Explorer od 5.0
 • Firefox od 1.0
 1. Systemy informatyczne Użytkowników powinny mieć włączoną obsługę cookies i włączony Javascript.
 2. Follow Me nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do serwisu www spowodowany nieodpowiednią konfiguracją sprzętu komputerowego wykorzystywanego przez Użytkownika.
 3. Użytkownik Indywidualny zobowiązany jest do korzystania z serwisu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
 1. Użytkownik Indywidualny nie może korzystać z serwisu www Follow Me w sposób powodujący naruszenie praw własności Follow Me lub osób trzecich.
 2. Zabronione jest używanie wszelkich urządzeń, mechanizmów, programów czy innych skryptów, które mogłyby zakłócić funkcjonowanie serwisu www. Dotyczy to również zamieszczania plików zawierających wirusy.
 3. Zabronione jest podejmowanie świadomych działań powodujących zbyt duże obciążenie infrastruktury internetowej Follow Me.
 4. Niedozwolone jest blokowanie, nadpisywanie tekstów, czy zmienianie jakichkolwiek treści autorstwa Follow Me, czy wszelkie inne działania powodujące zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu serwisu www.
 5. Niedozwolone jest pobieranie i rozpowszechnianie w celach handlowych informacji zawartych w serwisie www.
 6. Nie zezwala się na uzyskanie czy też próbę uzyskania jakimikolwiek sposobami, nielegalnego dostępu w charakterze administratora do którejkolwiek części serwisu www.
 7. Użytkownik Indywidualny nie może zamieszczać w serwisie www treści naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 8. Follow Me oświadcza iż posiada prawa autorskie do informacji i materiałów oraz znaków towarowych znajdujących się w serwisie www lub posiada prawo do ich wykorzystania.
 9. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania prawa własności intelektualnej.
 10. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania wszelkich treści prezentowanych w serwisie WWW wyłącznie w zakresie osobistego użytku.
 1. W wypadku naruszenia przez Użytkownika Indywidualnego jednego z powyższych zapisów, Follow Me ma prawo zablokować Użytkownikowi dostęp do serwisu www.

 
 
III. Zagrożenia wynikające ze świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zasady bezpiecznego korzystania z sieci internet

 1. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z usług sieci Internet należą: oprogramowanie szpiegujące, wirusy komputerowe oraz spam.
 2. Oprogramowanie szpiegujące jest to oprogramowanie, które może zostać zainstalowane na komputerze Użytkownika. Oprogramowanie przechwytuje informacje o komputerze oraz Użytkowniku, jak również inne informacje służące do przejęcia usług w sieci Internet (loginy, hasła itp).
 3. Wirus komputerowy to oprogramowanie, które przenosi się poprzez zainfekowane pliki, co wymaga obecności systemu plików lub przez bezpośredni zapis w wybranym sektorze nośnika danych, np. dysku twardego, pendrive’a. Jednym z najczęstszych przypadków zarażenia komputera wirusem jest pobieranie plików z niezaufanego źródła.
 4. Spam to niezamawiane lub niepotrzebne wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców.
 5. Każdy użytkownik serwisu powinien dbać o bezpieczeństwo swoich urządzeń, które służą dostępowi do sieci Internet. Takie urządzenie powinno posiadać program antywirusowy z aktualną bazą definicji wirusów, aktualną i bezpieczną wersję przeglądarki internetowej oraz włączoną zaporę sieciową (ang. firewall). Użytkownik powinien ponadto cyklicznie sprawdzać, czy system operacyjny i programy zainstalowane na nim posiadają najnowsze aktualizacje, ponieważ w atakach wykorzystywane są błędy wykryte w zainstalowanym oprogramowaniu. Producenci programów starają się eliminować takie zagrożenia za pomocą aktualizacji.
 6. Dane dostępowe do usług oferowanych w sieci Internet – np. loginy, hasła, PIN, certyfikaty elektroniczne itp., – powinny być zabezpieczone. Nie należy ich ujawniać lub przechowywać na urządzeniu w formie, która umożliwia nieautoryzowany dostęp i odczyt
 7. Zaleca się ostrożność podczas otwierania załączników lub klikania odnośników w wiadomościach, których się nie spodziewaliśmy np. od nieznanych nadawców. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości warto się skontaktować z nadawcą np. telefonicznie.
 8. Zaleca się uruchomienie w przeglądarce internetowej filtrów antyphishingowych czyli narzędzi, które sprawdzają, czy wyświetlona strona internetowa jest autentyczna i nie służy wyłudzaniu informacji, np. poprzez podszywanie się pod osobę lub instytucję.
 9. Pliki powinny być pobierane tylko z zaufanych miejsc. Nie zalecamy instalowania oprogramowania z niezweryfikowanych źródeł. Dotyczy to również urządzeń przenośnych, np. smartfonów, tabletów.
 10. Podczas używania domowej sieci bezprzewodowej (Wi-Fi) należy ustalić bezpieczne i trudne do złamania hasło dostępu do sieci. Rekomenduje się także korzystanie najwyższych możliwych standardów szyfrowania sieci bezprzewodowych Wi-Fi, które są możliwe do uruchomienia na posiadanym sprzęcie np. WPA2.

 
 
IV. Odpowiedzialność Stron

 1. Follow Me oświadcza, że materiały i informacje składające się na zasoby serwisu www, są zbierane i redagowane z należytą starannością. Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93). Follow Me nie ponosi również odpowiedzialności za decyzje użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów serwisu www.
 2. Follow Me nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczone na stronach internetowych należących do osób trzecich, do których linki zostały zamieszczone w serwisie www Follow Me.
 3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich za treść podanych przez siebie informacji, jak i umieszczanych w serwisie www tekstów.
 4. Follow Me nie odpowiada ponadto za przypadki braku dostępności zasobów serwisu www zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.

 
 
V. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników serwisu www

 1. Przeglądanie zawartości Serwisu WWW nie wymaga od użytkownika podawania swoich danych osobowych.
 2. Korzystanie przez Użytkownika z formularza kontaktowego wymaga podania danych osobowych: imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail.
 3. Dane osobowe użytkownika mogą być zbierane w innych uzasadnionych okolicznościami sytuacjach jak skierowanie przez Użytkownika do Administratora reklamacji. W takim wypadku dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez Follow Me, jako Administratora w celu rozpatrzenia reklamacji. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 4. W przypadku korzystania przez Użytkownika z zasobów Serwisu WWW przy użyciu urządzeń przenośnych, Administrator może pozyskać dane identyfikacyjne urządzenia przenośnego, operatora usług internetowych oraz abonenta. Zebrane w ten sposób dane będą przetwarzane w sposób anonimowy i będą wykorzystywane wyłącznie w celach statystycznych lub w celu zapewnienia prawidłowego korzystania z Serwisu przez Użytkownika.
 5. Administrator przetwarza Dane Osobowe w celach marketingowych. Jednocześnie dane osobowe użytkownika będą przetwarzane w celach archiwizacyjnych. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnej zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.
 6. Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych następuje przez zaznaczenie właściwego miejsca w formularzu kontaktowym. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę, składając oświadczenie woli w formie elektronicznej na adres kontakt@e-followme.pl lub w formie pisemnej na adres siedziby Administratora.
 7. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
 8. Dane do kontaktu z Administratorem: Follow Me Sp. z o.o. ul. Kazimierza Wielkiego 1, 50-077 Wrocław, telefon 501 485 741, e-mail kontakt@e-followme.pl.

VI. Postanowienia końcowe umowy

 1. Niniejszy Regulamin pełni rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 2. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikom indywidualnym odbywać się będzie poprzez umieszczenie w serwisie www.
 3. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania serwisu www można kierować na adres siedziby Follow Me oraz pod adres e-mail kontakt@e-followme.pl
 4. Reklamacje dotyczące serwisu www należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres e-mail kontakt@e-followme.pl).
 5. Informacje na temat wyniku postępowania reklamacyjnego są przekazywane zainteresowanym listem bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 14 dni od wyjaśnienia przez Follow Me zgłoszonego do reklamacji zdarzenia.
 6. Pismo reklamacyjne powinno zawierać dane nadawcy umożliwiające udzielenie mu odpowiedzi oraz dokładny opis przyczyny reklamacji.
 7. Prawem właściwym do stosunków wynikających z Regulaminu jest prawo polskie.
 8. Strony Umowy zobowiązują się dążyć do polubownego rozstrzygania sporów powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy.
 9. W przypadku braku polubownego rozwiązania, spory pomiędzy Stronami będą podlegały rozstrzygnięciu przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.

Polityka cookies Follow Me sp. z o.o.

 

Niniejsza Polityka dotyczy plików cookies strony internetowej („serwis www”), której operatorem jest Follow Me sp. z o.o., adres siedziby: ul. Kazimierza Wielkiego 1, 50-077 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000578076, której kapitał zakładowy wynosi 100 000 zł, numer NIP 8943066979, REGON 362675602 (dalej „Follow Me”).

 

 1. Serwis www jest prowadzony pod domeną www.e-followme.pl.
 2. Serwis www nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 3. Pliki cookies (tzw „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu www. Cookies zazwyczaj zawierają: nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 4. Podmiotem zamieszczającym pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu www oraz posiadającym do nich dostęp jest Follow Me.
 5. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 1. dostosowania zawartości stron internetowych Follow Me do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika serwisu www i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do indywidualnych potrzeb Użytkownika;
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy serwisu www korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości tych stron;
 3. utrzymania sesji Użytkownika serwisu www (po zalogowaniu), dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 1. Na stronach serwisu www mogą znajdować się odwołania do innych serwisów internetowych, które stosują własne polityki prywatności. Rekomendujemy zapoznanie się z każdą z takich polityk, ponieważ Follow Me nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące w tych serwisach.
 2. W ramach serwisu www stosowane są trzy główne rodzaje plików cookies:
 1. sesyjne (session cookies) – są plikami tymczasowymi, przechowywanymi w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
 2. stałe (persistent cookies) – pliki cookies, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;
 3. cookies podmiotów zewnętrznych (third parties cookies) – to pliki pochodzące np. z serwerów reklamowych, serwerów firm i dostawców usług współpracujących z właścicielem danej strony internetowej. Te pliki pozwalają dostosowywać reklamy, dzięki którym korzystanie ze stron internetowych może być bezpłatne – do preferencji i zwyczajów ich użytkowników. Pozwalają również ocenić skuteczność działań reklamowych (np. dzięki zliczaniu, ile osób kliknęło w daną reklamę i przeszło na stronę internetową reklamodawcy).
 1. Zgodnie z praktyką przyjętą przez większość serwisów internetowych Follow Me przechowuje zapytania HTTP kierowane do serwera. Oznacza to, że Follow Me zna publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne serwisu www. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Poznajemy również:
 1. czas nadejścia zapytania,
 2. czas wysłania odpowiedzi,
 3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 4. informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w wypadku gdy przejście na stronę Follow Me nastąpiło przez odnośnik,
 6. informacje o przeglądarce użytkownika.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi serwis Follow Me. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu www okazjonalnie analizujemy pliki z logami, aby określić, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron internetowych są stosowane, czy struktura serwisu www nie zawiera błędów itp.

 1. Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja w przeglądarce oraz nieusuwanie ich. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy serwisu www mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika serwisu www. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach odpowiedniej przeglądarki internetowej.
 2. Operator serwisu www informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu www.
 3. W przypadku zmiany obowiązującej polityki do powyższych postanowień wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje.

Polityka prywatności Follow Me sp. z o.o.
 
Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania przez Follow Me sp. z o.o. danych osobowych oraz elektronicznych danych identyfikujących (zwanych dalej cookies) Użytkowników serwisu www Follow Me sp. z o.o. zarejestrowanego pod adresem www.e-followme.pl
 
I. Definicje
 
Użyte w niniejszej polityce prywatności sformułowania mają następujące znaczenie:
 
Administrator – oznacza firmę Follow Me sp. z o.o., adres siedziby: ul. Kazimierza Wielkiego 1, 50-077 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000578076, której kapitał zakładowy wynosi 100 000 zł, numer NIP 8943066979, REGON 362675602
 
Serwis www – oznacza stronę internetową założoną pod adresem www.e-followme.pl oraz www.zmieniamyfinanse.pl
 
Użytkownik – oznacza osobę fizyczną korzystającą z zasobów serwisu www
 
II. Zasady zbierania danych osobowych
 
1. Przeglądanie zawartości serwisu www nie wymaga od użytkownika podawania swoich danych osobowych.
2. Korzystanie przez Użytkownika z formularza kontaktowego wymaga podania danych osobowych: imię, nazwisko, numer telefonu i adresu e-mail.
3. Dane osobowe użytkownika mogą być zbierane w uzasadnionych okolicznościami sytuacjach jak np. skierowanie przez Użytkownika do Administratora wniosku reklamacyjnego. W takim wypadku Użytkownik zostanie każdorazowo poinformowany przez Administratora o gromadzeniu danych osobowych Użytkownika.
4. W przypadku korzystania przez Użytkownika z zasobów serwisu www przy użyciu urządzeń przenośnych, Administrator może pozyskać, w szczególności, dane identyfikacyjne urządzenia przenośnego, operatora usług internetowych oraz abonenta. Zebrane w ten sposób dane będą przetwarzane w sposób anonimowy i będą wykorzystywane wyłącznie w celach statystycznych lub w celu zapewnienia prawidłowego korzystania z serwisu przez Użytkownika.
 
III. Zakres Danych Osobowych i ich przetwarzania
 
1. W zakresie uzasadnionym usługą, Administrator może poprosić Użytkownika o podanie w szczególności następujących Danych Osobowych: imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu oraz adresu e-mail. W regulaminie usługi mogą zostać wskazane inne Dane Osobowe, które Użytkownik powinien podać w celu skorzystania z usługi.
2. Administrator przetwarza Dane Osobowe w celu świadczenia usług, w celu marketingu swoich usług i produktów partnerów z nim współpracujących oraz w innych prawnie usprawiedliwionych celach.
 
IV. Podstawa przetwarzania Danych Osobowych
 
1. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.
2. Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego Danych Osobowych następuje przez zaznaczenie właściwego miejsca w formularzu kontaktowym w trakcie procedury rejestracyjnej lub innej procedury mającej na celu umożliwienie skorzystanie z Usług. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę składając w tym celu oświadczenie woli w formie elektronicznej na adres kontakt@e-followme.pl lub w formie pisemnej zaadresowanej na siedzibę Administratora.
 
V. Informacje handlowe
 
Administrator może przesyłać Użytkownikom, w tym na podane przez nich adresy e-mail, informacje handlowe usług podmiotów z nim współpracujących pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na ich otrzymywanie. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę składając w tym celu oświadczenie woli w formie elektronicznej na adres kontakt@e-followme.pl lub w formie pisemnej zaadresowanej na siedzibę Administratora.
 
VI. Dane związane z przeglądaniem zawartości serwisu www
 
1. Administrator zbiera informacje związane z przeglądaniem zawartości serwisu www przez Użytkowników, takie jak liczba i źródło wizyt w danym serwisie, czas wizyty, przeglądane treści, liczba i rodzaj otwieranych podstron, wykorzystane odesłania, czy numer IP komputera. Administrator nie łączy takich informacji z Danymi Osobowymi Użytkownika i nie wykorzystuje ich do identyfikacji Użytkownika, chyba że jest to niezbędne dla prawidłowego świadczenia Usługi.
2. Administrator wykorzystuje informacje, o których mowa w ust. 1 powyżej, wyłącznie w celach związanych z badaniem rynku i ruchu internetowego w ramach serwisu www, w celach statystycznych, w szczególności dla oceny zainteresowania treściami zamieszczanymi w serwisie www oraz ulepszaniem zawartości serwisu www i jakości świadczonych usług.
3. Administrator stosuje pliki typu cookie lub podobne. Pliki tego typu umożliwiają Administratorowi, w szczególności, lepsze dostosowanie witryny internetowej serwisu www do indywidualnych zainteresowań i preferencji Użytkownika. W większości przeglądarek internetowych można kasować pliki typu cookie z twardego dysku komputera, zablokować wszystkie przysyłane cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem takiego pliku na dysku. Aby dowiedzieć się więcej o takich funkcjach, należy zapoznać się z instrukcją obsługi lub ekranem pomocy przeglądarki internetowej. Ze szczegółową polityką cookies zapoznaj się tutaj.
 
VII. Przekazywanie i Udostępnianie Danych Osobowych
 
Administrator może przekazać lub udostępnić Dane Osobowe osobom trzecim w przypadku gdy:
a) użytkownik wyrazi na to zgodę lub
b) będzie to uzasadnione przepisami prawa lub
c) będzie to niezbędne w celu świadczenia usług.
 
VIII. Prawa Użytkownika
 
1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i aktualizacji.
2. Administrator zapewnia Użytkownikowi możliwość usunięcia jego danych osobowych ze zbioru danych na żądanie Użytkownika, a także w innych przypadkach, na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 
IX. Kontakt
 
1. Użytkownik serwisu www może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Administrator wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego dane osobowe.
2. Użytkownik Serwisu może również zwrócić się do Administratora z prośbą o usunięcie jego danych osobowych w całości lub w określonej części.
3. Adres, pod którym można się skontaktować z Administratorem: Follow Me sp. z o.o., ul. Kazimierza Wielkiego 1, 50-077 Wrocław, e-mail: kontakt@e-followme.pl.

§ 1 Postanowienia ogólne
 
1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki prowadzenia przez Follow Me sp. z o.o. Fanpage’a w portalu Facebook, profilu w portalu Linkedin oraz w portalu Google+ oraz warunki korzystania z tych profili przez osoby odwiedzające. Profile są prowadzone przez Follow Me sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kazimierza Wielkiego 1, 50-077 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000578076, której kapitał zakładowy wynosi 100 000 zł, numer NIP 8943066979, REGON 362675602
2. Pojęcia w Regulaminie:
a) Moderator/Administrator – osoba odpowiedzialna za prowadzanie profilu i realizację postanowień Regulaminu.
b) Profile Social Media – profil w portalu Facebook prowadzony przez Follow Me sp. z o.o. pod adresem: Facebook.com/zmieniamyfinanse oraz profil Linkedin pod adresem www.linkedin.com/company/follow-me-wroc%C5%82aw?trk=company_logo oraz profil Google+ pod adresem www.plus.google.com/b/116459001023147243450/+EfollowmePlfollow_me_wroclaw/posts
c) Treści – posty, komentarze, materiały, informacje i dane umieszczane w profilach social media.
d) Użytkownik – osoba odwiedzająca profile social media po wcześniejszym zalogowaniu do portalu.
 
§ 2 Cele prowadzenia profili
 
Celem prowadzenia profili social media jest przybliżanie użytkownikom działalności Follow Me sp. z o.o. oraz edukacja konsumencka w zakresie finansów osobistych.
 
§ 3 Publikowanie informacji w profilach
 
1. Za zamieszczanie postów i komentarzy w profilach social media odpowiada Moderator/Administrator oraz na zasadzie dobrowolności Użytkownicy portali social media.
2. Moderator/Administrator nie ponosi odpowiedzialności:
a) za merytoryczną wartość, rzetelność oraz formę i treść wypowiedzi Użytkowników;
b) względem osób trzecich za umieszczone przez Użytkownika treści.
 
3. Użytkownik publikujący treści w profilach odpowiada za ich rzetelność i nienaruszanie praw osób trzecich, w szczególności zaś praw autorskich, dóbr osobistych lub praw majątkowych, czy wizerunku bądź zasad uczciwej konkurencji.
 
4. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników w profilach treści, które zawierają:
a) sformułowania powszechnie uważane za obraźliwe bądź w inny sposób naruszające prawo lub dobre obyczaje;
b) materiały reklamowe lub inne materiały zawierające treści komercyjne;
c) materiały szkodliwe dla profili, Moderatora/Administratora lub innego Użytkownika, o ile naruszają prawo lub dobre obyczaje, w szczególności zaś gdy są nieprawdziwe lub nierzetelne;
d) materiały niezwiązane z tematyką profilu.
 
5. Moderator/Administrator ma prawo do ukrywania lub usuwania wypowiedzi/komentarzy/postów użytkowników jeśli:
a) naruszają dobra prawnie chronione innych Użytkowników, osób trzecich, w tym prywatność, prawa autorskie, dobra osobiste lub prawa majątkowe czy wizerunek;
b) naruszają wizerunek podmiotów gospodarczych i są skierowane przeciwko tym podmiotom;
c) nie są tematycznie związane z edukacją w zakresie finansów osobistych;
d) nie mają charakteru merytorycznego bądź są zamieszczane wielokrotnie;
e) poprzez bazowanie na informacjach nierzetelnych i nieprawdziwych naruszają wizerunek Follow Me sp. z o.o.;
f) zawierają uznawane za niechciane lub niepotrzebne treści elektroniczne (spam), nie będące tematycznie związane z edukacją finansową i stanowiące treści przypominające komunikaty lub ogłoszenia;
g) stanowią rozpowszechnianie treści pornograficznych, rasistowskich, ksenofobicznych itp.; h) są reklamami lub promocją działalności gospodarczej lub stanowią materiał o charakterze komercyjnym;
i) naruszają polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje, normy moralne, obrażają godność lub naruszają dobra osobiste innych osób, popierają radykalne postawy społeczne lub głoszą takie poglądy (dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie i inne), są wulgarne lub skierowane przeciwko określonej osobie fizycznej lub prawnej;
j) uniemożliwiają, w znacznym stopniu utrudniają lub destabilizują działanie profili oraz możliwości korzystania z nich przez innych Użytkowników.
 
6. Użytkownik ma prawo do korzystania z profili z uwzględnieniem § 3 pkt 2-5, a w szczególności do usuwania lub zmiany zamieszczanych przez siebie treści, o ile pozwalają na to warunki techniczne portalu Facebook.
 
7. Moderator ma prawo do:
a) publicznego udostępniania wypowiedzi Użytkownika na profilach bez ograniczeń czasowych, w taki sposób, aby inni Użytkownicy mieli do nich dostęp;
b) publikowania i rozpowszechniania wybranych wypowiedzi Użytkownika, z podaniem nicku autora, w celu wymiany poglądów na dany temat;
c) usuwania treści, o których mowa w pkt 5, a w szczególnych przypadkach również do ograniczenia dostępu do profilu osobom oraz podmiotom utrudniającym ich funkcjonowanie i działającym na ich niekorzyść.
 
§ 4 Kontrola i odpowiedzialność za prowadzenie profili
 
1. Osobą odpowiedzialną za zawartość profili social media, zgodność treści z prawem i Regulaminem profili social media jest Moderator/Administrator, współpracujący z Follow Me sp. zo.o.
 
2. Follow Me sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za:
a) niedostępność lub zmianę treści linków internetowych do źródeł umieszczanych w postach;
b) przerwy w funkcjonowaniu profili powstałe z przyczyn technicznych;
c) szkody Użytkownika spowodowane zagrożeniami istniejącymi w Internecie, takimi jak włamania do systemu, zainfekowanie wirusami systemu;
d) bezprawne rozpowszechnianie, plagiat czy niestosowne wykorzystywanie przez osoby trzecie prezentowanych treści.
 
3. Follow Me sp. zo.o. dokłada wszelkich starań, aby zawartość profili social media zamieszczana przez Moderatora/Administratora miała wysoką wartość merytoryczną, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez Użytkowników w związku z korzystaniem z zawartości profili Follow Me sp. z o.o.
 
§ 5 Postanowienia końcowe
 
1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.05.2016 r.
 
3. Follow Me sp. z o.o. ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu bez konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące od momentu ich opublikowania w profilu www.facebook.com/zmieniamyfinanse
 
4. Uwagi dotyczące funkcjonowania Profili można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@e-followme.pl.

Kontakt