Regulamin profili social media Follow Me

§ 1 Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki prowadzenia przez Follow Me sp. z o.o. Fanpage’a w portalu Facebook, profilu w portalu Linkedin oraz w portalu Google+ oraz warunki korzystania z tych profili przez osoby odwiedzające. Profile są prowadzone przez Follow Me sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kazimierza Wielkiego 1, 50-077 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000578076, której kapitał zakładowy wynosi 100 000 zł, numer NIP 8943066979, REGON 362675602
 2. Pojęcia w Regulaminie:
  • Moderator/Administrator – osoba odpowiedzialna za prowadzanie profilu i realizację postanowień Regulaminu.
  • Profile Social Media – profil w portalu Facebook prowadzony przez Follow Me sp. z o.o. pod adresem: Facebook.com/zmieniamyfinanse oraz profil Linkedin pod adresem Linkedin.com/company/follow-me-wroc.
  • Treści – posty, komentarze, materiały, informacje i dane umieszczane w profilach social media.
  • Użytkownik – osoba odwiedzająca profile social media po wcześniejszym zalogowaniu do portalu.
§ 2 Cele prowadzenia profili
 1. Celem prowadzenia profili social media jest przybliżanie użytkownikom działalności Follow Me sp. z o.o. oraz edukacja konsumencka w zakresie finansów osobistych.
§ 3 Publikowanie informacji w profilach
 1. Za zamieszczanie postów i komentarzy w profilach social media odpowiada Moderator/Administrator oraz na zasadzie dobrowolności Użytkownicy portali social media.
 2. Moderator/Administrator nie ponosi odpowiedzialności:
  • za merytoryczną wartość, rzetelność oraz formę i treść wypowiedzi Użytkowników;
  • względem osób trzecich za umieszczone przez Użytkownika treści.
 3. Użytkownik publikujący treści w profilach odpowiada za ich rzetelność i nienaruszanie praw osób trzecich, w szczególności zaś praw autorskich, dóbr osobistych lub praw majątkowych, czy wizerunku bądź zasad uczciwej konkurencji.
 4. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników w profilach treści, które zawierają:
  • sformułowania powszechnie uważane za obraźliwe bądź w inny sposób naruszające prawo lub dobre obyczaje;
  • materiały reklamowe lub inne materiały zawierające treści komercyjne;
  • materiały szkodliwe dla profili, Moderatora/Administratora lub innego Użytkownika, o ile naruszają prawo lub dobre obyczaje, w szczególności zaś gdy są nieprawdziwe lub nierzetelne;
  • materiały niezwiązane z tematyką profilu.
 5. Moderator/Administrator ma prawo do ukrywania lub usuwania wypowiedzi/komentarzy/postów użytkowników jeśli:
  • naruszają dobra prawnie chronione innych Użytkowników, osób trzecich, w tym prywatność, prawa autorskie, dobra osobiste lub prawa majątkowe czy wizerunek;
  • naruszają wizerunek podmiotów gospodarczych i są skierowane przeciwko tym podmiotom;
  • nie są tematycznie związane z edukacją w zakresie finansów osobistych;
  • nie mają charakteru merytorycznego bądź są zamieszczane wielokrotnie;
  • poprzez bazowanie na informacjach nierzetelnych i nieprawdziwych naruszają wizerunek Follow Me sp. z o.o.;
  • zawierają uznawane za niechciane lub niepotrzebne treści elektroniczne (spam), nie będące tematycznie związane z edukacją finansową i stanowiące treści przypominające komunikaty lub ogłoszenia;
  • stanowią rozpowszechnianie treści pornograficznych, rasistowskich, ksenofobicznych itp.;
  • są reklamami lub promocją działalności gospodarczej lub stanowią materiał o charakterze komercyjnym;
  • naruszają polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje, normy moralne, obrażają godność lub naruszają dobra osobiste innych osób, popierają radykalne postawy społeczne lub głoszą takie poglądy (dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie i inne), są wulgarne lub skierowane przeciwko określonej osobie fizycznej lub prawnej;
  • uniemożliwiają, w znacznym stopniu utrudniają lub destabilizują działanie profili oraz możliwości korzystania z nich przez innych Użytkowników.
 6. Użytkownik ma prawo do korzystania z profili z uwzględnieniem § 3 pkt 2-5, a w szczególności do usuwania lub zmiany zamieszczanych przez siebie treści, o ile pozwalają na to warunki techniczne portalu Facebook.
 7. Moderator ma prawo do:
  • publicznego udostępniania wypowiedzi Użytkownika na profilach bez ograniczeń czasowych, w taki sposób, aby inni Użytkownicy mieli do nich dostęp;
  • publikowania i rozpowszechniania wybranych wypowiedzi Użytkownika, z podaniem nicku autora, w celu wymiany poglądów na dany temat;
  • usuwania treści, o których mowa w pkt 5, a w szczególnych przypadkach również do ograniczenia dostępu do profilu osobom oraz podmiotom utrudniającym ich funkcjonowanie i działającym na ich niekorzyść.
§ 4 Kontrola i odpowiedzialność za prowadzenie profili
 1. Osobą odpowiedzialną za zawartość profili social media, zgodność treści z prawem i Regulaminem profili social media jest Moderator/Administrator, współpracujący z Follow Me sp. zo.o.
 2. Follow Me sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za:
  • niedostępność lub zmianę treści linków internetowych do źródeł umieszczanych w postach;
  • przerwy w funkcjonowaniu profili powstałe z przyczyn technicznych;
  • szkody Użytkownika spowodowane zagrożeniami istniejącymi w Internecie, takimi jak włamania do systemu, zainfekowanie wirusami systemu;
  • bezprawne rozpowszechnianie, plagiat czy niestosowne wykorzystywanie przez osoby trzecie prezentowanych treści.
 3. Follow Me sp. zo.o. dokłada wszelkich starań, aby zawartość profili social media zamieszczana przez Moderatora/Administratora miała wysoką wartość merytoryczną, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez Użytkowników w związku z korzystaniem z zawartości profili Follow Me sp. z o.o.
§ 5 Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.05.2016 r.
 3. Follow Me sp. z o.o. ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu bez konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące od momentu ich opublikowania w profilu www.facebook.com/zmieniamyfinanse
 4. Uwagi dotyczące funkcjonowania Profili można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@e-followme.pl.