Polityka prywatności

Polityka prywatności Follow Me sp. z o.o.

Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania przez Follow Me sp. z o.o. danych osobowych oraz elektronicznych danych identyfikujących (zwanych dalej cookies) Użytkowników serwisu www Follow Me sp. z o.o. zarejestrowanego pod adresem www.e-followme.pl

I. Definicje

  Użyte w niniejszej polityce prywatności sformułowania mają następujące znaczenie:

  Administrator – oznacza firmę Follow Me sp. z o.o., adres siedziby: ul. Kazimierza Wielkiego 1, 50-077 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000578076, której kapitał zakładowy wynosi 100 000 zł, numer NIP 8943066979, REGON 362675602

  Serwis www – oznacza stronę internetową założoną pod adresem www.e-followme.pl oraz www.zmieniamyfinanse.pl

  Użytkownik – oznacza osobę fizyczną korzystającą z zasobów serwisu www

II. Zasady zbierania danych osobowych

 1. Przeglądanie zawartości serwisu www nie wymaga od użytkownika podawania swoich danych osobowych.
 2. Korzystanie przez Użytkownika z formularza kontaktowego wymaga podania danych osobowych: imię, nazwisko, numer telefonu i adresu e-mail.
 3. Dane osobowe użytkownika mogą być zbierane w uzasadnionych okolicznościami sytuacjach jak np. skierowanie przez Użytkownika do Administratora wniosku reklamacyjnego. W takim wypadku Użytkownik zostanie każdorazowo poinformowany przez Administratora o gromadzeniu danych osobowych Użytkownika.
 4. W przypadku korzystania przez Użytkownika z zasobów serwisu www przy użyciu urządzeń przenośnych, Administrator może pozyskać, w szczególności, dane identyfikacyjne urządzenia przenośnego, operatora usług internetowych oraz abonenta. Zebrane w ten sposób dane będą przetwarzane w sposób anonimowy i będą wykorzystywane wyłącznie w celach statystycznych lub w celu zapewnienia prawidłowego korzystania z serwisu przez Użytkownika.

III. Zakres Danych Osobowych i ich przetwarzania

 1. W zakresie uzasadnionym usługą, Administrator może poprosić Użytkownika o podanie w szczególności następujących Danych Osobowych: imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu oraz adresu e-mail. W regulaminie usługi mogą zostać wskazane inne Dane Osobowe, które Użytkownik powinien podać w celu skorzystania z usługi.
 2. Administrator przetwarza Dane Osobowe w celu świadczenia usług, w celu marketingu swoich usług i produktów partnerów z nim współpracujących oraz w innych prawnie usprawiedliwionych celach.

IV. Podstawa przetwarzania Danych Osobowych

 1. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.
 2. Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego Danych Osobowych następuje przez zaznaczenie właściwego miejsca w formularzu kontaktowym w trakcie procedury rejestracyjnej lub innej procedury mającej na celu umożliwienie skorzystanie z Usług. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę składając w tym celu oświadczenie woli w formie elektronicznej na adres kontakt@e-followme.pl lub w formie pisemnej zaadresowanej na siedzibę Administratora.

V. Informacje handlowe

 • Administrator może przesyłać Użytkownikom, w tym na podane przez nich adresy e-mail, informacje handlowe usług podmiotów z nim współpracujących pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na ich otrzymywanie. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę składając w tym celu oświadczenie woli w formie elektronicznej na adres kontakt@e-followme.pl lub w formie pisemnej zaadresowanej na siedzibę Administratora.

VI. Dane związane z przeglądaniem zawartości serwisu www

 1. Administrator zbiera informacje związane z przeglądaniem zawartości serwisu www przez Użytkowników, takie jak liczba i źródło wizyt w danym serwisie, czas wizyty, przeglądane treści, liczba i rodzaj otwieranych podstron, wykorzystane odesłania, czy numer IP komputera. Administrator nie łączy takich informacji z Danymi Osobowymi Użytkownika i nie wykorzystuje ich do identyfikacji Użytkownika, chyba że jest to niezbędne dla prawidłowego świadczenia Usługi.
 2. Administrator wykorzystuje informacje, o których mowa w ust. 1 powyżej, wyłącznie w celach związanych z badaniem rynku i ruchu internetowego w ramach serwisu www, w celach statystycznych, w szczególności dla oceny zainteresowania treściami zamieszczanymi w serwisie www oraz ulepszaniem zawartości serwisu www i jakości świadczonych usług.
 3. Administrator stosuje pliki typu cookie lub podobne. Pliki tego typu umożliwiają Administratorowi, w szczególności, lepsze dostosowanie witryny internetowej serwisu www do indywidualnych zainteresowań i preferencji Użytkownika. W większości przeglądarek internetowych można kasować pliki typu cookie z twardego dysku komputera, zablokować wszystkie przysyłane cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem takiego pliku na dysku. Aby dowiedzieć się więcej o takich funkcjach, należy zapoznać się z instrukcją obsługi lub ekranem pomocy przeglądarki internetowej. Ze szczegółową polityką cookies zapoznaj się tutaj.

VII. Przekazywanie i Udostępnianie Danych Osobowych

 • Administrator może przekazać lub udostępnić Dane Osobowe osobom trzecim w przypadku gdy:
  • użytkownik wyrazi na to zgodę lub
  • będzie to uzasadnione przepisami prawa lub
  • będzie to niezbędne w celu świadczenia usług.

VIII. Prawa Użytkownika

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i aktualizacji.
 2. Administrator zapewnia Użytkownikowi możliwość usunięcia jego danych osobowych ze zbioru danych na żądanie Użytkownika, a także w innych przypadkach, na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

IX. Kontakt

 1. Użytkownik serwisu www może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Administrator wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego dane osobowe.
 2. Użytkownik Serwisu może również zwrócić się do Administratora z prośbą o usunięcie jego danych osobowych w całości lub w określonej części.
 3. Adres, pod którym można się skontaktować z Administratorem: Follow Me sp. z o.o., ul. Kazimierza Wielkiego 1, 50-077 Wrocław, e-mail: kontakt@e-followme.pl.