Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu www Follow Me sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

Niniejszy Regulamin dotyczy korzystania z serwisu www firmy Follow Me sp. zo.o., w ramach którego Follow Me sp. zo.o zamieszcza informacje związane ze swoją działalnością oraz rynkiem nieruchomości.

I. Definicje
 • Użyte w Regulaminie sformułowania oznaczają:

  Follow Me – oznacza firmę Follow Me sp. z o.o., adres siedziby: ul. Kazimierza Wielkiego 1, 50-077 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000578076, której kapitał zakładowy wynosi 100 000 zł, numer NIP 8943066979, REGON 362675602, która jest autorem oraz właścicielem praw do serwisu www, uprawnionym do dysponowania jego zasobami.

  Serwis www – oznacza stronę internetową założoną pod adresem www.e-followme.pl oraz www.zmieniamyfinanse.pl

  Użytkownik – oznacza osobę fizyczną korzystającą z zasobów serwisu www w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie.

  Formularz kontaktowy– formularz elektroniczny, poprzez który Użytkownik zamawia kontakt z Follow Me; w formularzu Użytkownik podaje imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail.

  Administrator – administrator danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, którym jest Follow Me Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Czystej 4 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Wrocławia, VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000578076, której kapitał zakładowy wynosi 100 000 zł, numer NIP 8943066979, REGON 362675602.

II. Warunki korzystania z serwisu www
 1. Dostęp do zasobów serwisu www nie wymaga od Użytkownika dokonania rejestracji w systemie.
 2. Dostęp do serwisu www jest nieodpłatny. Jedyne opłaty, które Użytkownik zobowiązany będzie ponieść mogą dotyczyć kosztów przesyłu danych uzależnionych od taryfy operatora telekomunikacyjnego, z którego usług korzysta Użytkownik.
 3. Follow Me zaleca używanie następujących przeglądarek do korzystania z serwisu www
  • Google Chrome
  • MS Internet Explorer od 5.0
  • Firefox od 1.0
 4. Systemy informatyczne Użytkowników powinny mieć włączoną obsługę cookies i włączony Javascript.
 5. Follow Me nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do serwisu www spowodowany nieodpowiednią konfiguracją sprzętu komputerowego wykorzystywanego przez Użytkownika.
 6. Użytkownik Indywidualny zobowiązany jest do korzystania z serwisu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
 7. Użytkownik Indywidualny nie może korzystać z serwisu www Follow Me w sposób powodujący naruszenie praw własności Follow Me lub osób trzecich.
 8. Zabronione jest używanie wszelkich urządzeń, mechanizmów, programów czy innych skryptów, które mogłyby zakłócić funkcjonowanie serwisu www. Dotyczy to również zamieszczania plików zawierających wirusy.
 9. Zabronione jest podejmowanie świadomych działań powodujących zbyt duże obciążenie infrastruktury internetowej Follow Me.
 10. Niedozwolone jest blokowanie, nadpisywanie tekstów, czy zmienianie jakichkolwiek treści autorstwa Follow Me, czy wszelkie inne działania powodujące zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu serwisu www.
 11. Niedozwolone jest pobieranie i rozpowszechnianie w celach handlowych informacji zawartych w serwisie www.
 12. Nie zezwala się na uzyskanie czy też próbę uzyskania jakimikolwiek sposobami, nielegalnego dostępu w charakterze administratora do którejkolwiek części serwisu www.
 13. Użytkownik Indywidualny nie może zamieszczać w serwisie www treści naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 14. Follow Me oświadcza iż posiada prawa autorskie do informacji i materiałów oraz znaków towarowych znajdujących się w serwisie www lub posiada prawo do ich wykorzystania.
 15. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania prawa własności intelektualnej.
 16. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania wszelkich treści prezentowanych w serwisie WWW wyłącznie w zakresie osobistego użytku.
 17. W wypadku naruszenia przez Użytkownika Indywidualnego jednego z powyższych zapisów, Follow Me ma prawo zablokować Użytkownikowi dostęp do serwisu www.
III. Zagrożenia wynikające ze świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zasady bezpiecznego korzystania z sieci internet
 1. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z usług sieci Internet należą: oprogramowanie szpiegujące, wirusy komputerowe oraz spam.
 2. Oprogramowanie szpiegujące jest to oprogramowanie, które może zostać zainstalowane na komputerze Użytkownika. Oprogramowanie przechwytuje informacje o komputerze oraz Użytkowniku, jak również inne informacje służące do przejęcia usług w sieci Internet (loginy, hasła itp).
 3. Wirus komputerowy to oprogramowanie, które przenosi się poprzez zainfekowane pliki, co wymaga obecności systemu plików lub przez bezpośredni zapis w wybranym sektorze nośnika danych, np. dysku twardego, pendrive’a. Jednym z najczęstszych przypadków zarażenia komputera wirusem jest pobieranie plików z niezaufanego źródła.
 4. Spam to niezamawiane lub niepotrzebne wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców.
 5. Każdy użytkownik serwisu powinien dbać o bezpieczeństwo swoich urządzeń, które służą dostępowi do sieci Internet. Takie urządzenie powinno posiadać program antywirusowy z aktualną bazą definicji wirusów, aktualną i bezpieczną wersję przeglądarki internetowej oraz włączoną zaporę sieciową (ang. firewall). Użytkownik powinien ponadto cyklicznie sprawdzać, czy system operacyjny i programy zainstalowane na nim posiadają najnowsze aktualizacje, ponieważ w atakach wykorzystywane są błędy wykryte w zainstalowanym oprogramowaniu. Producenci programów starają się eliminować takie zagrożenia za pomocą aktualizacji.
 6. Dane dostępowe do usług oferowanych w sieci Internet – np. loginy, hasła, PIN, certyfikaty elektroniczne itp., – powinny być zabezpieczone. Nie należy ich ujawniać lub przechowywać na urządzeniu w formie, która umożliwia nieautoryzowany dostęp i odczyt
 7. Zaleca się ostrożność podczas otwierania załączników lub klikania odnośników w wiadomościach, których się nie spodziewaliśmy np. od nieznanych nadawców. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości warto się skontaktować z nadawcą np. telefonicznie.
 8. Zaleca się uruchomienie w przeglądarce internetowej filtrów antyphishingowych czyli narzędzi, które sprawdzają, czy wyświetlona strona internetowa jest autentyczna i nie służy wyłudzaniu informacji, np. poprzez podszywanie się pod osobę lub instytucję.
 9. Pliki powinny być pobierane tylko z zaufanych miejsc. Nie zalecamy instalowania oprogramowania z niezweryfikowanych źródeł. Dotyczy to również urządzeń przenośnych, np. smartfonów, tabletów.
 10. Podczas używania domowej sieci bezprzewodowej (Wi-Fi) należy ustalić bezpieczne i trudne do złamania hasło dostępu do sieci. Rekomenduje się także korzystanie najwyższych możliwych standardów szyfrowania sieci bezprzewodowych Wi-Fi, które są możliwe do uruchomienia na posiadanym sprzęcie np. WPA2.
IV. Odpowiedzialność Stron
 1. Follow Me oświadcza, że materiały i informacje składające się na zasoby serwisu www, są zbierane i redagowane z należytą starannością. Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93). Follow Me nie ponosi również odpowiedzialności za decyzje użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów serwisu www.
 2. Follow Me nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczone na stronach internetowych należących do osób trzecich, do których linki zostały zamieszczone w serwisie www Follow Me.
 3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich za treść podanych przez siebie informacji, jak i umieszczanych w serwisie www tekstów.
 4. Follow Me nie odpowiada ponadto za przypadki braku dostępności zasobów serwisu www zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.
V. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników serwisu www
 1. Przeglądanie zawartości Serwisu WWW nie wymaga od użytkownika podawania swoich danych osobowych.
 2. Korzystanie przez Użytkownika z formularza kontaktowego wymaga podania danych osobowych: imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail.
 3. Dane osobowe użytkownika mogą być zbierane w innych uzasadnionych okolicznościami sytuacjach jak skierowanie przez Użytkownika do Administratora reklamacji. W takim wypadku dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez Follow Me, jako Administratora w celu rozpatrzenia reklamacji. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 4. W przypadku korzystania przez Użytkownika z zasobów Serwisu WWW przy użyciu urządzeń przenośnych, Administrator może pozyskać dane identyfikacyjne urządzenia przenośnego, operatora usług internetowych oraz abonenta. Zebrane w ten sposób dane będą przetwarzane w sposób anonimowy i będą wykorzystywane wyłącznie w celach statystycznych lub w celu zapewnienia prawidłowego korzystania z Serwisu przez Użytkownika.
 5. Administrator przetwarza Dane Osobowe w celach marketingowych. Jednocześnie dane osobowe użytkownika będą przetwarzane w celach archiwizacyjnych. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnej zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.
 6. Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych następuje przez zaznaczenie właściwego miejsca w formularzu kontaktowym. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę, składając oświadczenie woli w formie elektronicznej na adres kontakt@e-followme.pl lub w formie pisemnej na adres siedziby Administratora.
 7. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
 8. Dane do kontaktu z Administratorem: Follow Me Sp. z o.o. ul. Kazimierza Wielkiego 1, 50-077 Wrocław, telefon 501 485 741, e-mail kontakt@e-followme.pl.
VI. Postanowienia końcowe umowy
 1. Niniejszy Regulamin pełni rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 2. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikom indywidualnym odbywać się będzie poprzez umieszczenie w serwisie www.
 3. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania serwisu www można kierować na adres siedziby Follow Me oraz pod adres e-mail kontakt@e-followme.pl
 4. Reklamacje dotyczące serwisu www należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres e-mail kontakt@e-followme.pl).
 5. Informacje na temat wyniku postępowania reklamacyjnego są przekazywane zainteresowanym listem bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 14 dni od wyjaśnienia przez Follow Me zgłoszonego do reklamacji zdarzenia.
 6. Pismo reklamacyjne powinno zawierać dane nadawcy umożliwiające udzielenie mu odpowiedzi oraz dokładny opis przyczyny reklamacji.
 7. Prawem właściwym do stosunków wynikających z Regulaminu jest prawo polskie.
 8. Strony Umowy zobowiązują się dążyć do polubownego rozstrzygania sporów powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy.
 9. W przypadku braku polubownego rozwiązania, spory pomiędzy Stronami będą podlegały rozstrzygnięciu przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.